Nr procedury
Nazwa procedury
Osoba prowadząca sprawę
Karta informacyjna
Dokumenty
1 Zasiłek rodzinny oraz dodatki
do zasiłku rodzinnego
Grzegorz Wietrzny
Barbara Janota
karta wniosek

załącznik

oświadczenie 1

oświadczenie 2

oświadczenie 3

oświadczenie 4

oświadczenie 5

2 „Becikowe” – Jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia dziecka
Grzegorz Wietrzny
Barbara Janota
karta wniosek

załącznik

oświadczenie 1

oświadczenie 2

3 Świadczenie rodzicielskie Grzegorz Wietrzny
Barbara Janota
karta wniosek
4 Zasiłek pielęgnacyjny Grzegorz Wietrzny
Barbara Janota
karta wniosek
5 Świadczenie pielęgnacyjne Grzegorz Wietrzny
Barbara Janota
karta wniosek

oświadczenie 1

6 Specjalny zasiłek opiekuńczy Grzegorz Wietrzny
Barbara Janota
karta wniosek

oświadczenie 1

oświadczenie 2

oświadczenie 3

7 Zasiłek dla opiekuna Grzegorz Wietrzny karta wniosek
8 Jednorazowe świadczenie
„Za życiem”
Barbara Janota karta wniosek
9 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Joanna Kubeczko karta

wniosek

załącznik
oświadczenie 1
oświadczenie 2
oświadczenie 3
oświadczenie 4

10 Dodatek mieszkaniowy Grzegorz Wietrzny karta wniosek
deklaracja
11 Czyste powietrze Grzegorz Wietrzny
Barbara Janota
karta wniosek
12 Stypendium szkolne Amelia Tatoj karta wniosek
13 Zasiłek szkolny Amelia Tatoj karta wniosek
14 Karta Dużej Rodziny Amelia Tatoj karta wniosek
oświadczenie 1
oświadczenie 2
oświadczenie 3
oświadczenie 4
15 Zasiłek stały Julia Szarmach
Patrycja Groborz
karta wniosek
16 Zasiłek okresowy Julia Szarmach
Patrycja Groborz
karta wniosek
17 Zasiłek celowy i zasiłek celowy specjalny Julia Szarmach
Patrycja Groborz
karta wniosek
18 Praca Socjalna Julia Szarmach
Patrycja Groborz
karta wniosek
19 Opłacanie składki na ubezpieczenie
emerytalno – rentowe
Julia Szarmach
Patrycja Groborz
karta wniosek
20 Sprawienie pogrzebu Julia Szarmach
Patrycja Groborz
karta wniosek
21 Przyznanie schronienia,
posiłku i niezbędnego ubrania
Julia Szarmach
Patrycja Groborz
karta wniosek
22 Usługi opiekuńcze Julia Szarmach
Patrycja Groborz
karta wniosek
23 Skierowanie i umieszczenie
w domu pomocy społecznej,
Ustalanie odpłatności i pokrywanie
kosztów pobytu w domu pomocy społecznej
Julia Szarmach
Patrycja Groborz
karta wniosek
zaświadczenie lekarskie
24 Składka na ubezpieczenie zdrowotne Julia Szarmach
Patrycja Groborz
karta wniosek
25 Mieszkanie chronione Julia Szarmach
Patrycja Groborz
karta wniosek
26 Dzienny Dom Senior+ Julia Szarmach
Patrycja Groborz
karta wniosek
27 Usługi społeczne Julia Szarmach
Patrycja Groborz
karta wniosek

Rejestr zmian: