Ogłoszenie: Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.5

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Gmina Bojszowy ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431), w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

 

I. Cel projektu:

Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem.

 

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.
 2. Usługi asystenckie skierowane do osób z niepełnosprawnością.
 3. Tworzenie miejsc i świadczenie usług opiekuńczych w ramach placówek zapewniających dzienną opiekę nad osobami niesamodzielnymi, np. dzienne domy pomocy, kluby seniora.
  W ramach wsparcia towarzyszącego elementem uzupełniającym projekt mogą być następujące typy operacji.
 4. Wolontariat opiekuńczy, sąsiedzkie usługi opiekuńcze i inne formy samopomocowe na rzecz osób niesamodzielnych.
 5. Usługi pozwalające osobom niesamodzielnym na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, w tym działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo tych osób, np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie wyposażenia lub zakupu tego sprzętu, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia.
 6. Wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, np. szkolenia, poradnictwo.
 7. Szkolenie asystentów/ kandydatów na asystentów osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów/ kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług.

 

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 1. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Bojszowy przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu,
 2. przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

IV. Wymagania wobec partnera:

 Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.
b) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a,
c) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.
d) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
e) Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
f) Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących
g) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769 ); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 628).
h) Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera:

a) Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
b) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt
c) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
d) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
e) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 21.01.2020 roku, do godziny 9:00 na adres: e-mail: kontakt@gops.bojszowy.pl lub osobiście w siedzibie Ośrodka w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38.

 

Załacznik