Projekt pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym