Od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. realizowane jest zadanie dofinansowane w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (edycja 2022),

Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”.

Całkowita wartość projektu wynosi 180 044,00 zł, z czego  58 320,00 zł zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności i jakości usług opiekuńczych świadczonych w lokalnej społeczności dla osób starszych poprzez rozwój infrastruktury Dziennego Domu Senior + w Bojszowach.

W Dziennym Domu Senior + w Bojszowach  realizowane są działania na rzecz społecznej aktywizacji osób starszych, które umożliwią im korzystanie z oferty prozdrowotnej obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, fizjoterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalno – oświatowej, rekreacyjno-sportowej i socjalnej.

Dzienny Dom Senior +  w Bojszowach zapewnia miejsce dla 15 seniorów w wieku 60+ z terenu Gminy Bojszowy.