To czy dodatek mieszkaniowy zostanie przyznany zależy również od wysokości dochodów rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, powierzchni mieszkania (domu) oraz wydatków mieszkaniowych.

 

Średni dochód na miesiąc

Dochód obli­cza się dodając wszyst­kie dochody członków gospodarstwa domowego (tj. osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy, małżonka i innych osób stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby).

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie  art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym. Aktualnie jest to przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2019r. w wysokości 3 244,00 zł.

UWAGA!
Muszą to być dochody brutto (czyli z podatkiem) z 3 ostat­­nich miesięcy poprzedzających datę zło­że­nia wnio­­sku. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 

Średni dochód na miesiąc oblicza się, dzieląc dochód go­spo­darstwa domo­wego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domo­wym. O doda­tek moż­na się ubiegać, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że śred­ni dochód na jedną osobę nie przekracza:

– wysokości 175% najniższej emerytury – dla osoby mieszkającej samotnie;

– wysokości 125% najniższej emerytury – dla rodziny, w któ­rej są co naj­mniej dwie osoby.

Wysokość najniższej emerytury zmienia się w ciągu roku, w za­leżności od walory­zacji świadczeń (od 01.03.2020r. wynosi 1 250,88 zł).

WAŻNE: O dodatek można ubiegać się, gdy do­chód na jedną osobę w go­spodarstwie domowym jest większy od wyżej wymienio­nych, ale kwota tej nadwyżki nie może przekroczyć wysoko­ści do­dat­ku. W ta­kiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę.

UWAGA!
Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej na­stęp­nej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5m2.

Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełno­sprawna, poru­szająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wyma­ga za­miesz­­kiwania w odrębnym pokoju, wiel­­kość powierz­chni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

 

Wydatki uwzględniane przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest również od wysokości wydatków mieszkaniowych    w miesiącu, w którym jest składany wniosek. Do obliczenia jego wysokości przyjmuje się następujące wydatki:

 1. czynsz,
 2. opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 4. odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 5. inne niż wymienione w pkt.1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
 6. opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 7. wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

W przypadku lokali, w których nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, lub instalacji gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – przysługuje ryczałt na zakup opału, który stanowi część dodatku mieszkaniowego. Ryczałt na zakup opału oblicza się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych;

 • przy braku CO – za wydatek, stanowiący podstawę  obliczania ryczałtu na zakup opału, uznaje się równowartość 5 kilowatogodzin energii elektrycznej według rachunku za ostatni okres rozliczeniowy, z wyłączeniem opłaty  abonamentowej oraz stałych opłat miesięcznych, na 1m2 normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
 • przy braku CW – za wydatek stanowiący  podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału,  uznaje się równowartość  20 kilowatogodzin energii elektrycznej według rachunku za ostatni okres rozliczeniowy, z wyłączeniem opłaty abonamentowej oraz stałych opłat miesięcznych, na każdego członka  gospodarstwa,
 • przy braku instalacji gazu przewodowego – za wydatek, stanowiący podstawę  obliczania ryczałtu na  zakup  opału, uznaje się równowartość 10 kilowatogodzin  energii elektrycznej w gospodarstwie jednoosobowym według rachunku za ostatni okres rozliczeniowy, z wyłączeniem opłaty  abonentowej i stałych opłat miesięcznych, oraz równowartość 2 kilowatogodzin  na każdą dodatkową osobę.

Jeżeli osoba, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp.) do wydatków dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w  ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla  danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy.
 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład tego zasobu.

 

UWAGA!
Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:

 • ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Powierzchnia zajmowanego lokalu

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lo­ka­lu mieszkalnego bierze się pod uwagę powierzchnię zajmowanych pokoi, wynikającą z umowy najmu lub podnajmu, oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych znajdujących się w tym lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego najemcy albo podnajemcy do liczby osób zajmujących cały lokal.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż po­wierzchnia określona ustawowo (powierz­chnia normatywna). Dodatek miesz­kaniowy przy­sługuje także w sytu­acji, gdy powierz­chnia użytkowa lokalu mieszkalnego prze­kra­­cza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

– 30% albo

– 50% pod warunkiem, że udział po­wierz­chni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej  
 tego lokalu nie przekra­cza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (go­spo­dar­stwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

 

Powierzchnia
normatywna
Odstępstwa dopuszczone
w ustawie
+ 30% + 50%
dla 1 osoby 35 m2 45,5 m2 52,5 m2
dla 2 osób 40 m2 52,0 m2 60,0 m2
dla 3 osób 45 m2 58,5 m2 67,5 m2
dla 4 osób 55 m2 71,5 m2 82,5 m2
dla 5 osób 65 m2 84,5 m2 97,5 m2
dla 6 osób 70 m2 91,0 m2 105 m2

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przy­pada więcej metrów kwadra­towych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.