KLAUZULA INFORMACYJNA

DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Stosując się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

  1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem danych osobowych jest:

Centrum Usług Społecznych w Bojszowach

z siedzibą: ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec

reprezentowane przez Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Bojszowach

tel. 32 328-93-05, e-mail: kontakt@cus.bojszowy.pl

 

  1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Pana Michała Pienta, z którym może Pani/Pan skontaktować się śląc korespondencję na adres skrzynki elektronicznej: iod@cus.bojszowy.pl.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  1. Cel przetwarzania i podstawa prawna

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – c, art. 9 ust 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu:

–    wypełnienia obowiązków powierzonych Gminnemu Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach, wynikających z następujących ustaw:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do   alimentów,

6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

7)   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

8)   ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

9)   ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

10) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

11) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej   
  finansowanych ze środków publicznych,

13) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach  
  rynku pracy,

14) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
  zastępczej,

15) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

16) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

17) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
  życiem”,

18) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

– realizacji praw osób trzecich do pozyskiwania informacji publicznych; prowadzenia postępowań dotyczących zamówień publicznych

1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

2) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oraz ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

–    realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach;

–    w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  1. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Państwa dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia.

 

  1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wskazany w  przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz jednolitym rzeczowym wykazie akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach.

  1. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
–  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;

d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane  dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

  1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

  1. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów szczegółowych w zakresie wsparcia, o które Państwo się ubiegają lub zawartej między stronami umowy.

Konsekwencją niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia danego wniosku, bądź zawarcia umowy.