Zasady i tryb przyznawania stypendiów szkolnych reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

Warunki przyznania stypendium szkolnego w Gminie Bojszowy

Do stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1)  zamieszkują na terenie Gminy Bojszowy,

2)  rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,

3) dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie.
 

Kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe uregulowane zostało w ustawie o pomocy społecznej.

Obecnie kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł.  na członka rodziny.

 

Osoby uprawnione
Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

 

Wysokość stypendium szkolnego

Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od skali występowania w rodzinie takich okoliczności,  jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe oraz innych okoliczności powodujących trudną sytuację materialną ucznia i jego rodziny.

 

Forma stypendium szkolnego
W zależności od potrzeb uczniów stypendium szkolne udziela się w następujących formach:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
    w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

– opłat za udział w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych,
muzycznych, sportowych lub innych płatnych zajęciach edukacyjnych,

–  opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów
lub innych imprezach organizowanych przez szkołę.

  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

– zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, tablic
matematycznych oraz innych książek pomocnych w realizacji procesu
dydaktycznego,

– zakupu pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego, programów
komputerowych, oprogramowania edukacyjnego,

– zakupu przyborów i pomocy szkolnych, w tym m. in.: zeszytów, bloków
rysunkowych,   długopisów, piórników, plecaków, tornistrów,

–  zakupu stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, w tym m.in.: dresów
sportowych, spodenek gimnastycznych, getrów, koszulek gimnastycznych, a także
obuwia sportowego,

–  zakupu stroju kąpielowego na zajęcia na basenie,

–  zakupu przyborów do nauki zawodu, stroju ochronnego na praktyki,

– zakupu innych artykułów niezbędnych do nauki w poszczególnych rodzajach i
typach szkół oraz związanych ze specyfiką szkoły,

–  zakupu mebli, m. in.: biurka, krzesła do biurka, lampy biurkowej,

–  sfinansowania abonamentu internetowego.

 

UWAGA!

 

Dofinansowaniu lub refundacji nie podlegają wydatki na wynagrodzenia za usługi montażowe, serwisowe oraz podobne. Ponadto w ramach pomocy rzeczowej dofinansowaniu lub refundacji nie podlegają wydatki o charakterze nie edukacyjnym, w szczególności wydatki na: bieliznę osobistą, strój na studniówkę, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, sprzęt rehabilitacyjny, itp.

 

WAŻNE! Uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów stypendium szkolne może zostać przyznane także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym m. in.:

–  pokrycia kosztów zakwaterowania w internacie, bursie, domu studenta, kwaterach
prywatnych,

– pokrycia kosztów przejazdu środkami komunikacji zbiorowej z miejsca
zamieszkania do szkoły i z powrotem.

 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych otrzymujący jednocześnie środki na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, mogą otrzymywać stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania do wysokości różnicy pomiędzy kwotą rzeczywistych kosztów, a kwotą wypłaconą na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

 

Jeżeli Ośrodek uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których powyżej nie jest celowe może przyznać stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego.

 

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Termin złożenia wniosku

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do  dnia 15 października danego roku szkolnego.