Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Program jest adresowany do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. W pierwszym przypadku było to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie mogła być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.

W ramach programu na terenie Gminy Bojszowy dzięki otrzymanej dotacji poprzez remont, częściową przebudowę i wyposażenie budynku  w miejscowości Międzyrzecze przy ul. Żubrów 23 powstanie Dzienny Dom „SENIOR+”.

W ramach adaptacji budynku powstaną następujące pomieszczenia:

  • pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła, kanapę i fotele (pomieszczenie pełnić będzie funkcję sali spotkań oraz jadalni),
  • pomieszczenie kuchenne, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku,
  • pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów (np. materace, leżanka, rotory, drabinki, drobny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych itp.),
  • pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami,
  • łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), umywalkę i prysznic z krzesełkiem, uchwyty pod prysznicem,
  • pokój zabiegowo-pielęgniarski.

 

Ponadto Dom „SENIOR+” posiadać będzie pomieszczenie z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele oraz pomieszczenie do terapii indywidualnej oraz  poradnictwa rozumianego jako szeroko pojęta praca socjalna.

Celem uruchomienia Dziennego Domu „SENIOR+” jest udostępnienie osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ zamieszkujących Gminę Bojszowy, infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzenie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Dzienny Dom „SENIOR+” zapewni seniorom wsparcie adekwatne do wszystkich potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego.

Celem głównym powstałej placówki będą działania na rzecz społecznej aktywizacji osób starszych oraz możliwość korzystania z oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polegać będzie na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, zapewnieniu jednego ciepłego posiłku dziennie w formie cateringu oraz innych usług dostosowanych do potrzeb seniorów. Ponadto będzie możliwość przygotowania przez uczestników prostego posiłku, np. kanapki oraz zrobienia kawy, herbaty. Powstała placówka zapewni 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku dla 15 seniorów.