Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego?

Obliczenia i co to jest ryczałt mieszkaniowy
1. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od docho­dów i liczby osób w go­spodarstwie domowym.

 • Ustawa przyjmuje, że gospodarstwo 1-osobowe prze­znacza 15% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy.
 • Gospodarstwo 2, 3 i 4-osobowe przeznacza 12% swo­ich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy.
 • Gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 10% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za miesz­kanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy też od wy­so­kości wydatków, ponoszonych na utrzymanie miesz­kania, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu. Wydatkami, o których mowa, są:

 • czynsz,
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • inne niż wymienione w pkt 1- 4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

3. Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem stosownie z pkt 1 Uchwały Nr XL/209/2006 Rady Gminy Bojszowy w związku z art. 6 ust. 11 ustawy o dodatkach mieszkaniowych wypłacanym na terenie gminy wynosi 50 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny.

OBLICZENIA

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jedno­rodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wy­datki, przypadające na tę część lokalu lub domu.
Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie.

Jeżeli osoba, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spół­dziel­czym itp.) do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ra­mach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lo­kalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu miesz­kaniowego gminy,
 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład tego zasobu.

UWAGA! Nie przyznaje się dodatku, jeśli jego wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

CO TO JEST RYCZAŁT MIESZKANIOWY?

Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania lub ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysłu­guje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku miesz­kaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:
Brak c.o. – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu.
Brak c.w. – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym.
Brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O DODATEK?

 1. Należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej oraz po­brać formularz wniosku o przy­ znanie dodatku mieszka­niowego.
 2. Z wnioskiem trzeba udać się do administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmo­wanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek).
 3. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o do­chodach za ostatnie 3 mie­siące (sprzed daty złożenia wniosku).
 4. Kompletny wniosek, zawierający dokumenty potwier­dza­jące wysokość docho­dów i koszty utrzymania miesz­ka­nia, składa się w OPS. Właściciele domów jed­no­­rodzin­­nych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierz­chnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budo­wla­nego, wydający pozwolenia na budowę oraz rachunki, dotyczące wydatków ponoszonych na utrzy­ma­nie domu.
 5. Procedura wymaga przeprowadzenia wywiadu środo­wis­kowego. Przeprowa­dzają­cy go pracownik socjalny może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospo­dar­stwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, za­wie­rającego w szcze­gólności dane dotyczące posia­da­nych:
  • ruchomości i nieruchomości
  • zasobów pieniężnych.
 • 6. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o od­mo­wie przyznania dodatku miesz­ka­niowego. Istnienie rażącej dysproporcji między fak­tycz­nym stanem majątkowym wniosko­dawcy, ustalonym w wy­niku wywiadu środo­wis­kowego, a dochodami zade­klarowanymi we wniosku – również stanowi pod­stawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku miesz­kaniowego.

JAK JEST WYPŁACANY DODATEK?

Dodatek mieszkaniowy przyznaje – z upoważnienia Wójta Gminy – Kierownik GOPS w Bojszowach w drodze decyzji admi­ni­stra­cyjnej. Decyzja w sprawie pomocy powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierw­szego dnia mie­siąca następującego po dniu zło­że­nia wniosku.
Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc.
Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk.
Ryczałt na opał może być dostarczany bezpośrednio osobie, starającej się o dodatek.

CO POWODUJE WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU?

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzy­mywana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyzna­niu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokry­te w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej. O ponowne przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulo­waniu zaległości.

GDZIE MOŻNA ODWOŁYWAĆ SIĘ OD DECYZJI W SPRAWIE PRZYZNANIA DODATKU?
Odwołanie od decyzji Kierownika GOPS w Bojszowach należy złożyć – za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tzn. GOPS w Bojszowach) – w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Jeżeli GOPS w Bojszowach uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może w cią­gu 7 dni od otrzymania odwołania wydać nową decyzję. W przeciwnym wypadku – przekazuje sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. W związku z tym – od decyzji wydanej przez Samo­rządowe Kolegium Odwoławcze nie służy odwo­ła­nie. Jeśli jednak strona uzna, iż nastąpiło naruszenie prawa, bądź jej intere­su prawnego – może wnieść skargę bezpośrednio do Naczelnego Sądu Admi­nistracyjnego. Skargę wnosi się bezpośrednio do NSA w terminie 30 dni od doręczenia stronie rozstrzygnięcia.