Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowa  została powołana do życia w roku 2004 w ramach działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach.

Placówka wspiera rodziny przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi. Swoją działalnością pomaga dzieciom  (tym samym rodzicom) przede wszystkim w zapewnieniu opieki wychowawczej, pokonywaniu trudności szkolnych i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień wychowanków, organizowaniu wolnego czasu oraz realizuje programy socjoterapeutyczne  i psychoprofilaktyczne. Wychowanie w świetlicy  opiera się na zasadach etyki oraz na uniwersalnych wartościach, i ma na celu przygotowanie wychowanków i ich rodziców do właściwego i pełnego udziału w życiu społecznym na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zasadniczym celem programu zajęć w świetlicy jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka, przygotowanie do  życia w społeczeństwie, do stawania się pełnowartościowym człowiekiem, pełnym poczucia własnej wartości i godności ludzkiej, zdolnym do podejmowania dojrzałych decyzji, wolnym od nałogów. Ukształtowanie osobowości zgodnej z uznawanymi społecznie normami i wartościami można osiągnąć poprzez realizację celów  głównych i szczegółowych.

 

Cele szczegółowe:

 

 1. Edukacyjne:

 

 • Uczenie się rozpoznawania emocji.
 • Poznawanie mechanizmów uzależnień.
 • Poznawanie chorób społecznych.
 • Uczenie się wybranych technik prac umysłowych.
 • Zdobywanie umiejętności przekazywania własnej wiedzy.
 • Uczenie się pełnienia określonych ról:
 • dziecka w rodzinie,
 • ucznia,
 • kolegi
 • Uczenie się rozwiązywania konfliktów między ludźmi.
 • Nabywanie wiedzy na temat tradycji i obyczajów naszego kraju.

 

 

 1. Rozwojowe (dostosowane do potrzeb wiekowych uczestników)

 

Okres wczesnoszkolny

 

 • Kształtowanie aktywności ruchowej i zabawy w grupie.
 • Zdobywanie wiedzy o świecie.
 • Rozwijanie twórczości dziecięcej.
 • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych w relacjach dorosły – dziecko, dziecko – dorosły, w sytuacjach nowych (nieznanych).
 • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych w relacjach dziecko – dziecko, i podejmowania wspólnej aktywności.
 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań.

 

Okres dorastania

 

 • Kształtowanie umiejętności wyrażania się w różnych formach, zwłaszcza literackich, marzeniach i wyobrażeniach.
 • Rozbudzanie samoświadomości.
 • Rozwijanie świadomości przynależności do grup społecznych.
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów osobistych.
 • Rozwijanie światopoglądu.
 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań.

 

 1. Terapeutyczne
 • Budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie poczucia własnej wartości.
 • Odreagowanie napięć emocjonalnych.
 • Dostarczenie pozytywnych treści o sobie.
 • Rozpoznawanie swoich mocnych stron.
 • Rozwijanie szacunku do siebie i innych.
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa, szacunku i zaufania.

 

 

Realizacja programu

Poszczególne zadania i formy realizacji programu będą się odbywać przy użyciu następujących metod, technik i form pracy z dzieckiem.

 

Forma  pracy:

 • praca grupowa,
 • praca indywidualna,
 • praca w zespołach zadaniowych,
 • praca w parach (binarna).

 

Metody pracy:

 • psychodrama (odgrywanie ról i scenek),
 • arteterapia,
 • rysunek,
 • dialog terapeutyczny,
 • rozmowy w kręgu,
 • gry i zabawy ruchowe,
 • terapia przez zabawę,
 • rundka,
 • burza mózgów,
 • opowiadanie (bajka, metafora),
 • przedstawienie teatralne, kukiełkowe,
 • mini – wykład,

 

Techniki pracy:

 • zajęcia manualne, plastyczne, techniczne,
 • zajęcia muzyczne, ruchowe,
 • żywe słowo, teatralne formy pracy,
 • zajęcia sportowo – turystyczne, czytelniczo – medialne,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i zamiłowania dzieci,
 • zajęcia o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym, wyrównawczo –dydaktycznym i terapeutycznym,
 • imprezy, uroczystości, konkursy świetlicowe, przedstawienia.

 

 

W placówce realizowane są następujące  zajęcia rozwijające zainteresowania i zamiłowania:

 • warsztaty ceramiczne,
 • warsztaty muzyczne,
 • warsztatach rękodzieła artystycznego,
 • warsztaty taneczne.