Od czerwca 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Bojszowach w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”, realizuje projekt „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz wykluczenia społecznego – edycja 2017r.” Projekt przeznaczony jest dla 20 osób nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Bojszowy, trwa od czerwca do grudnia 2017r. W ramach projektu uczestnicy biorą udział w różnorodnych formach aktywizacji, między innymi: warsztatach psychoedukacyjnych, doradztwie zawodowym, poradnictwie prawnym, coachingu zawodowym, szkoleniu z zakresu BHP. Zaplanowano również warsztaty umiejętności obsługi komputera i Internetu, szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, funkcjonowania spółdzielni socjalnej oraz szkolenia zawodowe. W ramach projektu przewidziany jest również blok społeczno-kulturalny – uczestnicy wraz z osobami najbliższymi wyjechali na wycieczkę do Ojcowa, odbędą wizytę studyjną oraz wyjadą do teatru.