Przyznanie dodatków do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od indywidualnej sytuacji
rodzinnej osoby ubiegającej się.

 

  1. DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje
również opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego
roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia
więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.
Wniosek o w/w dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
UWAGA!

Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż
od 10 tygodnia ciąży do porodu
(nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi
opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko).

Dodatek wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1 000,00 zł.

 

 

  1. DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA
    Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko
pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak
niż przez okres:

– 24 miesięcy kalendarzowych;

– 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem
urodzonym podczas jednego porodu;

– 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się
orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek wypłacany jest miesięcznie, w wysokości 400,00 zł, niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką.

Kwotę dodatku przysługującego za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia
przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się
przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.
Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
UWAGA!

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców
lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

 

WAŻNE!  DODATEK NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI OSOBA UPRAWNIONA:

– bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku
pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

– podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia
sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego;
– dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez
więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
– w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
– w okresie urlopu wychowawczego korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.

Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia
na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
.

 

  1. DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka
albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne
na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

– drugi z rodziców dziecka nie żyje;

– ojciec dziecka jest nieznany;

– powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało
oddalone.
Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

 

Wypłacany jest miesięcznie w wysokości 193,00 zł na dziecko, nie więcej jednak
niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.


W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko,
nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

 

  1. DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Przysługuje on w kwocie 95,00 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko
uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

  1. DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

– do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
– powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przyznawany jest miesięcznie w wysokości:

–  90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

–  110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

 

  1. DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Przysługuje raz w roku na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego
albo rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wypłacany jest jednorazowo w wysokości 100,00 zł na dziecko.

 

Uwaga!

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego,
w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpoznania.

 

  1. DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego w wysokości:

a) 113,00 zł miesięcznie w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo
b) 69,00 zł miesięcznie, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej.