Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  1. najemcom oraz podnajemcom lokali mie­sz­kalnych,
  2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  4. innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu miesz­kal­nego i po­noszącym wydatki, związane z jego zaj­mowaniem,
  5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu praw­nego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem so­cjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie jednego z w/w tytułów.