Program „Opieka wytchnieniowa  – edycja 2021” jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

 

Informujemy, że Gmina Bojszowy otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, w wysokości 23 500,50 zł.

Realizatorem Programu w Gminie Bojszowy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem  o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

W Gminie Bojszowy Program będzie realizowany poprzez zapewnienie do końca 2021r.  6 osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności po 120 godzin usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania. Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za usługę.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym  usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.