Infolinia dla osób bezdomnych

Centrum Usług Społecznych w Bojszowach informuje, iż w związku z prowadzonymi działaniami w zakresie ochrony ludności podczas nadchodzącej zimy, wzorem lat ubiegłych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach z dniem 1 listopada br. uruchomiona została infolinia o bezpłatnym trzycyfrowym numerze telefonu 987 (zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), obsługiwana całodobowo przez służbę dyżurną Wojewódzkiego Centrum…

Stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2023/2024

Centrum Usług Społecznych w Bojszowach informuje, iż od 1 września do 15 września 2023 roku w siedzibie CUS w Świerczyńcu przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024. Stypendium szkolne przysługuje : uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb…

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem…

ANKIETA

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiet dotyczących działań podejmowanych  przez Centrum Usług Społecznych w Bojszowach oraz oceny jakości usług społecznych realizowanych w gminie Bojszowy.

ANKIETA dla klientów CUS w Gminie Bojszowy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO3FP33vCf_fP52ndcgWWK7U8f2u55ujZz8LND3jVlkOsocA/viewform?usp=sf_link


ANKIETA dla mieszkańców Gminy Bojszowy niekorzystających z CUS
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM7kQ4KlADNedy_I2XqheI0wW6TNkfLiAc8I8BQ6voZ5Cpqg/viewform?usp=sf_link

Konkurs ofert

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Bojszowach ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, będącego usługami społecznymi, określonymi w Programie Usług Społecznych w Gminie Bojszowy na lata 2022-2023 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu…

Projekt – Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Bojszowy”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz  ograniczenia skutków…

Konkurs fotograficzny: Bojszowy w jesiennym obiektywie.

ORGANIZATOR: Centrum Usług Społecznych w Bojszowach  CEL: celem konkursu jest promocja Gminy Bojszowy,  instytucji w gminie, zachęcanie do kreatywnych i twórczych działań, zwłaszcza na niwie lokalnej,  ekologia- spacery, piękno natury.  Warunki uczestnictwa w Konkursie  Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Bojszowy, dla amatorów jak i profesjonalistów.  ZADANIE: wykonanie ZDJĘĆ – odnoszących się do tematyki konkursu. …