Projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Bojszowy”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne,
Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz  ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny

Gmina Bojszowy przystąpiła do realizacji projektu mającego na celu wsparcie ukraińskich rodzin uciekających przed konfliktem zbrojnym z terytorium własnego państwa.

Realizator:
Centrum Usług Społecznych w Bojszowach

Finansowanie: 
Całkowita wartość projektu: 84 801,00 zł

Dofinansowanie: 85%

Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny – 72080,85 zł, wkład własny – 12720,15 zł.

Okres realizacji:
01.07.2022 r. – 28.02.2023 r.

Umowa o dofinansowanie:
Nr umowy: UDA-RPSL.09.02.10-24-0021/22-00

Cel projektu:

Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego
z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Bojszowy, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny, wynikających z indywidualnych potrzeb, z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej, w okresie od 01.06.2022r. do 28.02.2023r.

Opis projektu:

Projekt ma na celu wsparcie ukraińskich rodzin uciekających przed konfliktem zbrojnym
z terytorium własnego państwa oraz poprawę ich funkcjonowania, poprzez realizację usług
z zakresu wsparcia rodziny. Powyższe działania pozytywnie wpłyną na zapobieganie odizolowaniu uchodźców z Ukrainy zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pomoc w zbudowaniu przez nich więzi sąsiedzkich, uczestniczenie w życiu społeczności lokalnej, umożliwienie uczestniczenia w życiu zawodowym, podjęciu nauki lub innej aktywności. W ramach Projektu realizowane jest m.in. specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne, prawne, rodzinne), wsparcie psychologiczne, pomoc w nauce języka polskiego oraz różnego rodzaju imprezy i wyjazdy integracyjne.

Grupa docelowa:

40 osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022r.
i na dzień przystąpienia do projektu przebywały na terenie gminy Bojszowy.