Projekt pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

Gmina Bojszowy przystąpiła do realizacji projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mającego na celu przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach w Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy.

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Realizator:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach

Finansowanie: 
Całkowita wartość projektu: 3 124 550,00 zł

Dofinansowanie: 100%

Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny – 2 633 370,74 zł

                                      Dotacja celowa z Budżetu Państwa – 491 179,26 zł

Okres realizacji:
01.05.2021 r – 30.09.2023 r.

Data i nr umowy o dofinansowanie:
Nr umowy: POWR.02.08.00-00.0084/20-00 z dnia 31 maja 2021 r.

Cel projektu:

Wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Gminy Bojszowy, dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej gminy przy wykorzystaniu CUS jako nowej jednostki administracyjnej.

Opis projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do integracji i rozwoju usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Bojszowy. Rodzaj i zakres świadczonych usług społecznych zostanie określony w ramach diagnozy potrzeb mieszkańców i zdefiniowanych w programie usług społecznych. Zgodnie z ideą CUS, zakładającą realizację usług w sposób kompleksowy, spersonalizowany, zintegrowany, w oparciu o koordynację lokalnego środowiska usługowego, znaczna część realizowanych przez CUS usług świadczona będzie w ramach współpracy międzysektorowej, w tym zlecana do realizacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom ekonomii społecznej.

Działania projektowe umożliwią zwiększenie dostępu do kompleksowej oferty usług społecznych, szerokie wykorzystanie lokalnych zasobów i potencjałów na rzecz społeczności, zwiększanie zaangażowania mieszkańców w działania społeczne, samopomocowe i wolontariat, integrację środowiska i rozwój współpracy aktywnych mieszkańców, grup i organizacji pozarządowych, budowanie pozytywnego wizerunku osób działających dla swojej społeczności.

Grupa docelowa:

Pracownicy jednostki samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz mieszkańcy Gminy Bojszowy