Zasady i tryb przyznawania zasiłków szkolnych reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Zasiłek szkolny jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

Warunki przyznania zasiłku szkolnego

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego (m.in. powódź, pożar domu, śmierć rodzica).

 

 

Forma przyznania zasiłku szkolnego

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Wysokość zasiłku szkolnego
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620,00 złotych.

 

UWAGA!

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia, uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku szkolnego nie mają zastosowania przepisy dotyczące dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne.