rbwss

Gmina Bojszowy od czerwca br. realizuje projekt w ramach „Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” pn. „TAK DLA EDUKACJI W GMINIE BOJSZOWY”.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone między innymi:

  1. Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych z zakresu profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej, które dotyczyć będą przede wszystkim tematyki związanej z psychoedukacją w zakresie wyrażania emocji, konstruktywnego rozwiązywania sporów, wypracowania sposobów radzenia sobie ze złością, rozwijania zdolności współdziałania w grupie. Zajęcia te skierowane są dla uczniów IV – VII klasy. Natomiast dla uczniów klas od I do III skierowane są warsztaty z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz z zakresu pierwszej pomocy.
  2. Zajęcia z profilaktyki dla uczniów gimnazjum w ramach których dostarczone zostaną informacje o pozytywnych wymiarach zdrowego stylu życia, wprowadzone zostaną elementy treningu kompetencji społecznych. Celem zajęć będzie także wyposażenie młodzieży w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach tj. wypadki komunikacyjne, wypadki nad wodą itp.
  3. Zajęcia dla przedszkolaków mają na celu zapoznanie z przedstawicielami służb związanych z ochroną zdrowia i życia, zapoznanie z sytuacjami zagrażającymi zdrowiu i życiu, wykształcenie u dzieci umiejętności i nawyków unikania zagrożeń, wykształcenie umiejętności przyswojenia sobie określonych norm pozytywnych zachowań, uwrażliwienie dzieci na potrzebę bezpieczeństwa, budowanie systemu wartości „co jest dobre, a co złe”, kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie. Cele szczegółowe to wdrażanie do bezpiecznego poruszania się na drodze, jezdni, skrzyżowaniu ulic zapoznanie z przepisami ruchu drogowego, kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo jak i innych, kształtowanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się narzędziami, kształtowanie wrażliwości na zagrożenia oraz umiejętności przewidywania, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w każdej sytuacji, wdrażanie do ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych, zapoznanie z telefonami alarmowymi, spotkania z policjantami i strażakami.
  4. Zajęcia dla seniorów, których celem jest zwiększenie aktywności osób starszych w środowisku lokalnym, a także zdobycie wiedzy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Tematyka zajęć uwzględnia zagadnienia bezpiecznego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej, w miejscach publicznych, ochrony i zabezpieczenia mienia prywatnego, uwrażliwienie na niebezpieczeństwa grożące seniorom w kontaktach z nieznanymi osobami, na niebezpieczeństwa podczas podpisywania umów i dokumentów, poruszone zostaną zagadnienia dotyczące spraw spadkowych, majątkowych i testamentu.

Ponadto zostaną zorganizowane warsztaty z fizjoterapeutą mające na celu pokazanie prostych ćwiczeń, które pomogą seniorom w zachowaniu dobrego stanu zdrowia oraz spotkania z dietetykiem mające na celu przyswojenie wiedzy jak zachować dobry stan zdrowia, jak dbać o stawy, jak właściwie się odżywiać.

Na pierwsze spotkanie z dietetykiem zapraszamy mieszkańców Gminy Bojszowy 5 lipca o godzinie 10.00 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach.