JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA


Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości
1000 zł na dziecko.

Przysługuje ona matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu
dziecka, jeżeli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

 

UWAGA!

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin
dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną
albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo
przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

 

WAŻNE! Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później
niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
(nie dotyczy osób będących prawnymi lub
faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko).

 

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem
wystawionym przez położną.

 

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej, a także w przypadku gdy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie
alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego
z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych
i powtarzających się okresach.