Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Bojszowy

Siedziba: Centrum Usług Społecznych w Bojszowach, ul. Ruchu Oporu 100, 43-220 Bojszowy Nowe

Kontakt: tel. 32 3289305, e-mail: zi@cus.bojszowy.pl

Przewodnicząca Zespołu: Anna Losko-Galbierz

Zastępca Przewodniczącej: Patrycja Groborz

Sekretarz: Julia Szarmach

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Bojszowy działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
  • uchwały Rady Gminy Bojszowy  z dnia w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bojszowach

Wójt Gminy Bojszowy zawarł porozumienia dotyczące określenia współpracy w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego z:

– Centrum Usług Społecznych w Bojszowach,

– Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bojszowy,

– Gminną Szkołą Podstawową im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu,

– Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bojszowach,

– Komendą Powiatową Policji w Bieruniu,

– Sądem Rejonowym w Tychach,

 – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy Nr  0050/108/2023 z dnia 21 września 2023r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Bojszowach.

 

Skład Zespołu:

Julia Szarmach – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bojszowy,

Sylwia Kozioł – Gminna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu,

Krystyna Knopek – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach,

Daniel Kamieński – Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu,

Damian Dymanus – Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu,

Anna Migo – Sąd Rejonowy w Tychach

Marek Podleszański – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach,

Anna Młocek – Centrum Usług Społecznych w Bojszowach,

Anna Losko-Galbierz – Centrum Usług Społecznych w Bojszowach

Patrycja Groborz – Centrum Usług Społecznych w Bojszowach

 

Zadania Zespołu:

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy domowej, przez m.in.:

– diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

– inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

– inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

– opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

– powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

– monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;

– kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

– składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).

Grupy diagnostyczno-pomocowe:

W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, a także realizacji zadań, powołuje się grupę diagnostyczno-pomocową.

Zadania grupy diagnostyczno-pomocowej:

– dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

– realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;

– zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;

– realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

– występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

– występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;

– monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;

– zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;

– dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:

a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,

b) wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”;

– informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą:

1) pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;

2) funkcjonariusz Policji.

W sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc domową w skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzi także żołnierz Żandarmerii Wojskowej.

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą także wchodzić:

– pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;

– asystent rodziny;

– nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego;

– osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny;

– przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą także wchodzić pedagog, psycholog lub terapeuta.
W sprawach osób stosujących przemoc domową, pozostających pod dozorem lub nadzorem kuratora sądowego, w skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzi także zawodowy kurator sądowy lub wskazany przez kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej społeczny kurator sądowy.

 

Procedura Niebieskie Karty

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny odbywa się w oparciu o procedurę “Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą domową.

Wszczęcie procedury “Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza “Niebieska Karta” w przypadku uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej lub zgłoszenia dokonanego przez świadka przemocy domowej.