Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bojszowy

 

Siedziba: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec

Kontakt: tel. 32 3289305, e-mail: kontakt@gops.bojszowy.pl

Przewodnicząca Zespołu: Anna Młocek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach

Z-za Przewodniczącej: Anna Losko-Galbierz – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach

Sekretarz: Amelia Tatoj – Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bojszowy działa na podstawie:

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2020r. nr 218),

uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XII/72/2015 z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Bojszowy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Wójt Gminy Bojszowy zawarł porozumienia dotyczące określenia współpracy w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego z:

– Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojszowach,

– Szkołą Podstawową im. Józefa Kossolika w Międzyrzeczu,

– Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bojszowy,

– Szkołą Podstawową im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach,

– Gminną Szkołą Podstawową im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu,

– Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bojszowach,

– Komendą Powiatową Policji w Bieruniu,

– Sądem Rejonowym w Tychach,

 – Prokuraturą Rejonową w Tychach,

 – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach.

 

Zespół interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy Nr 0050/18/2011 z dnia 26.02.2016r. 
w sprawie powołania gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bojszowy.

 

Skład Zespołu:

Monika Kulka – pedagog szkolny w Szkołe Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach,

Krystyna Wojtuń – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bojszowy,

Małgorzata Wolny – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Kossolika w Międzyrzeczu,

Sylwia Kozioł – pedagog szkolny w Gminnej Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu,

Krystyna Knopek – pielęgniarka środowiskowa Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach,

Małgorzata Siedlecka – Kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Tychach,

Daniel Kamieński – dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu,

Marek Podleszański – psycholog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach,

Małgorzata Lasek – prokurator Prokuratury Rejonowej w Tychach, 

Anna Młocek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach,

Amelia Tatoj – inspektor ds. pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach,

Anna Losko-Galbierz – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach.

 

 

Zadania Zespołu:

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów określonych w ustawie działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Grupy robocze:

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia.

W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

 

Procedura Niebieskie Karty

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę “Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura “Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Przedstawiciele podmiotów, o których mowa powyżej, realizują procedurę “Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

Wszczęcie procedury “Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza “Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury “Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy “Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1245) określa procedurę “Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy “Niebieska Karta” wypełniane przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę.

Przedstawiciele podmiotów biorących w pracach grup roboczych składają oświadczenie o poufności danych osobowych i mają prawo do przetwarzania tych danych. 

 

Podmioty na terenie gminy Bojszowy uprawnione do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bojszowy Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec, tel. 323289305, fax. 323289320, e-mail: kontakt@gops.bojszowy.pl

Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu Turystyczna 1a, 43-155 Bieruń, tel. 32 3233200, e-mail: dyzurny@bierun.ka.policja.gov.pl,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec, tel.32 3289305, fax. 32 3289320, e-mail: kontakt@gops.bojszowy.pl

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach, ul. Św. Jana 41, tel/fax. 32 2189155

Gminne Przedszkole w Bojszowach Gaikowa 64, 43-220 Bojszowy, tel/fax 32 218 92 55, e-mail: gminne.przedszkole@poczta.onet.pl,

Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec, tel/fax 32 218 95 86, e-mail: gsp_swierczyniec@wp.pl,

Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach, ul. Św. Jana 33, 43-220 Bojszowy, tel. 32 218 91 22, e-mail: sp_bojszowy@poczta.onet.pl,

Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu, ul. Żubrów 13, 43-220 Międzyrzecze, tel/fax. 32 218 92 00, e-mail: szkola2009@o2.pl

 

Akty prawne

1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 218)

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury “Niebieskie Karty”

oraz wzorów formularzy “Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011r. poz. 1245);

3) Rozporządzenie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2010, poz.1334 z późn. zm.)