Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Bojszowach ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, będącego usługami społecznymi, określonymi w Programie Usług Społecznych w Gminie Bojszowy na lata 2022-2023 w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.