fundusze europejskie slaskie pozytywna2

Śląskie centrum aktywizacji

Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych i znalazieniem zatrudnienia zapraszamy do udziału w projekcie „Śląskie centrum aktywizacji”.

Projekt skierowany jest do

 • Osób powyżej 29 roku życia
 • Bezrobotnych bądź biernych zawodowo
 • O niskich kwalifikacjach zawodowych (wyksztalcenie najwyżej średnie)
 • Zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.

Punkty premiujące otrzymują osoby:

 • powyżej 50 roku życia – weryfikowany na podstawie numeru PESEL,
 • z orzeczeniem o niepełnosprawności – weryfikowane na podstawie oświadczenia Uczestnika o niepełnosprawności oraz orzeczenia, aktualnego na dzień podpisania Umowy (do wglądu koordynatora projektu).

W ramach projektu oferujemy:

 • Płatny 5-miesięczny staż zawodowy (stypendium 1185zł miesięcznie netto),
 • Pomoc w planowaniu kariery i znalezieniu pracy,
 • Bezpłatne kursy zawodowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu i wyżywienie.

W ramach projektu uczestnicy mają do dyspozycji:

 • Doradcę zawodowego – 3 godziny/1 uczestnika,
 • Psychologa – 3 godziny/1 uczestnika,
 • Pośrednika Pracy – 3 godziny/1 uczestnika,
 • Coacha – 3 godziny/1 uczestnika.

Uczestnicy wezmą udział w 5 dniowych warsztatach (6 godzin x 5 dni = 30 godzin/1 uczestnika):

 • Polityka zrównoważonego rozwoju i równości szans
 • Warsztaty z doradcą zawodowym
 • Warsztaty z psychologiem

W ramach projektu każdy uczestnik zostanie skierowany na minimum 1 kurs lub szkolenie służące podniesieniu jego kwalifikacji zawodowych.

Na podstawie szczegółowej analizy predyspozycji zawodowych, umiejętności, motywacji i oczekiwań Uczestnika projektu zostanie wybrane miejsce realizacji stażu zawodowego. Czas trwania stażu 5 miesięcy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia uczestnika na aktywizacja@profesja-poznan.pl lub kontakt telefoniczny pod nr tel. 537 838 222.

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nazwa Osi Priorytetowej VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Formularz zgłoszeniowy do projektu

plakat slaskie centrum aktywizacji2