• 24.09.2022r.
  1. Udział w rajdzie rowerowym mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie rowerowym za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, tylko jadąc na całej trasie rajdu pod stałą opieką osoby dorosłej, która ukończyła 21 lat.
  2. Każdy uczestnik przed startem rajdu rowerowego ma obowiązek zapoznać się
  z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny w miejscu startu rajdu w dniu imprezy.
  3. Złożenie podpisu na liście uczestników jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rajdu.
  4. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu.
  5. Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.
  6. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione.
  7. Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  8. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 metrów.
  9. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie
  w szyku.
  10. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
  11. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
  12. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.
  13.Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
  14. Na trasie zabrania się:
  -spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
  -zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
  -niszczenia przyrody,
  -indywidulanej jazdy rowerem bez opiekuna
  -głośnego zachowywania się
  -zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora.