Gmina Bojszowy – zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018, poz.1431 ze zm.) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 31.12.2019 r. na stronie internetowej ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji oraz wspólnej realizacji projektu  w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs (wniosek projektowy składany w odpowiedzi na konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego)

podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera,
którym została Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego (KRS0000530305)