Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach jest jednostką organizacyjną Gminy Bojszowy działającą w formie jednostki budżetowej, nie posiadającą osobowości prawnej.
GOPS w Bojszowach jest jednostką organizacyjną Systemu Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.

Do działalności GOPS w Bojszowach należy realizacja zadań własnych i zleconych Gminie Bojszowy, określonych w następujących aktach prawnych:

 • ustawa z dnia 12. marca 2004r. o pomocy społecznej
 • ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
 • ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zadania wynikające z powyższych ustaw realizowane są poprzez następujące komórki organizacyjne:

 • Dział Pomocy Rodzinie
 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
 • Dział Dodatków Mieszkaniowych
 • Dział Pomocy Środowiskowej, Profilaktyki, Pozyskiwania Funduszy
 • Dział Administracji i Kadr
 • Dział Finansowo – Księgowy