Przemoc jest naruszeniem podstawowych praw człowieka, niszczy poczucie godności, szacunku, zaufania do innych ludzi. Przemoc w rodzinie kojarzy się większości z szeroką kampanią, która firmował plakat z hasłem „Bo zupa była za słona”. Kampania ta miała duże znaczenie dla uświadomienia społeczeństwu istnienia problemu przemocy w rodzinie, jednakże bardzo zawęziła postrzeganie tego problemu, a samo hasło i zjawisko przemocy zaczęły być traktowane żartobliwie. A czy jest z czego żartować?

Przemoc była i jest obecna na świecie niemal od zawsze. Wystarczy włączyć telewizor, Internet, otworzyć gazetę, by przekonać się, że jest ona zjawiskiem powszechnym. Przemoc w rodzinie jest jej szczególną formą, gdyż dotyka środowiska, które powinno być ostoją bezpieczeństwa i chronić swoich członków. Tymczasem to rodzina bywa źródłem przemocy niszczącym jednostki, a w konsekwencji mającym negatywny wpływ na całe społeczeństwa. I trzeba zaznaczyć w tym miejscu jasno – przemoc nie dotyczy tylko rodzin z tzw. „marginesu społecznego”. Jest to zjawisko społeczne mogące dotknąć każdego z nas, jeśli nie bezpośrednio, to kogoś z naszego najbliższego otoczenia.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych definiuje przemoc rodzinie jako zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody. A zatem najbardziej narażone na doświadczanie przemocy są najsłabsi członkowi rodzin, czyli dzieci, kobiety, osoby starsze i niepełnosprawne.

I o przemocy wobec tej ostatniej grupy zaczyna mówić się w coraz więcej. Jest to przemoc najrzadziej ujawniana, zatem statystyki jej dotyczące są nie odzwierciedlają skali zjawiska. Wg Światowej Organizacji Zdrowia 16% ludzi po 60 roku życia doświadcza jakiejś formy przemocy. Najczęściej jest to przemoc psychiczna – 11,6% (znieważanie, wyśmiewanie, ośmieszanie, lekceważenie, zastraszanie i szantażowanie), przemoc ekonomiczna – 6,8% (wykorzystywanie finansowe), zaniedbania w opiece – 4,2%, przemoc fizyczna – 2,6% (bicie, kopanie, duszenie, popychanie, szturchanie) i seksualna – 0,9%. O doświadczanej przez osoby starsze i niepełnosprawne krzywdzie mogą nie wiedzieć sąsiedzi, znajomi i dalsza rodzina. Starsze osoby doświadczające przemocy ze strony bliskich nie zgłaszają tego faktu, z uwagi na ograniczone kontakty społeczne, słabą mobilność, wstyd jak również strach przed sprawcą. Ważnym czynnikiem decydującym o tym, że nieujawniona przemoc trwa latami jest również niska świadomość i niedostateczna wiedza samych seniorów na temat zjawiska przemocy oraz instytucji, do których można się zwrócić o pomoc.

W wyniku zachodzących procesów demograficznych populacja osób starszych w społeczeństwie cały czas rośnie. Można zatem przypuszczać, że wzrośnie również liczba seniorów, którzy zetkną się z problemem przemocy. Konieczne jest zatem podejmowanie działań profilaktycznych wśród seniorów mających na celu wzrost ich wiedzy na temat tego problemu i możliwości uzyskania wsparcia, ale również uwrażliwianie na ten aspekt przemocy całej społeczności, a zwłaszcza osób mających częsty kontakt z osobami starszymi.

Mając powyższe na uwadze  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach w kwietniu br. rozpocznie realizację projektu socjalnego pt. „Akademia Świadomego Seniora” mającego na celu zwiększenie wśród seniorów z terenu Gminy Bojszowy świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia.

plakatas