Od dnia 1 listopada 2015 r. zwiększone zostaje kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, które wynosi 674,00 zł lub 764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ponadto od dnia 1 listopada 2015 r.

– wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
118,00 na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
129,00 na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;

– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie:

a) 80,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 100,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi miesięcznie:

a)105,00 zł na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
b) 63,00 zł na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej ,w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015r. poz. 1238)