Rozporządzeniem z dnia 14 lipca 2015 r., w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy z pomocy społecznej, Rada Ministrów podwyższyła dotychczas obowiązujące standardy.

Od 1 października 2015 r.:

  • Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie 634,00 zł;
  • Kryterium dla osoby gospodarującej w rodzinie wynosić będzie 514,00 zł;