Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018

Caritas Archidiecezji Katowickiej ogłasza otwarty nabór organizacji partnerskiej lokalnej (OPL) zainteresowanej realizacją działań oraz dystrybucji artykułów spożywczych na terenie Gminy Bojszowy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Bojszowy.

Cel partnerstwa:

 Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Bojszowy  pomocy żywnościowej w okresie: październik 2018 – czerwiec 2019.

Wymagania wobec Partnera:

1. Podmioty chcące realizować działania w ramach PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2018, muszą spełniać następujące kryteria określone w wytycznych Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanymi na podstawie art.134 a pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącymi realizacji Podprogramu 2018, tj.: prowadzić działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących, posiadać zdolności administracyjne do:
a) realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach PO PŻ,
b) realizacji działań na rzecz włączenia społecznego,
c) prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z PO PŻ oraz z innych źródeł,

Posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego, prowadzić stałą współpracę z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania.

2. Organizacje Partnerskie Lokalne uczestniczące w realizacji PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2018, zobowiązane są do przestrzegania minimalnych standardów określonych w wytycznych o których mowa w cz. II, w następujących obszarach: administrowania, transportu, magazynowania

3. Wytyczne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące realizacji PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018 są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tryb składania wniosków:

Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Termin składania wniosków: 24 sierpnia 2018 r.

 
Wniosek należy przesłać w formie skanu na adres email: admin@katowice.caritas.pl oraz drogą pocztową na adres:

Caritas Archidiecezji Katowickiej

ul. Wita Stwosza 20

40-042 KATOWICE

Dodatkowe informacje na temat naboru Organizacji Partnerskiej Lokalnej można uzyskać pod numerem telefonu: 32 251 67 22 lub 695 931 213.

 
Caritas Archidiecezji Katowickiej zastrzega sobie prawo do:

a) Wyboru kilku partnerów lokalnych z terenu gminy

b) Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

c) Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami podanymi we wniosku o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2018.

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 (POPŻ) W PODPROGRAMIE 2018