PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

CELEM OGÓLNYM PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PODPROGRAMU 2018 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie październik 2018 – czerwiec 2019, a jego celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja  sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się
  z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, zgodnie z zasadami PO PŻ;
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z IP oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ;
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU: październik 2018 – czerwiec 2019.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: listopad 2018 – czerwiec 2019.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Bojszowy dystrybuowana jest przez CARITAS Archidiecezji Katowickiej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bojszowach, który przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWLNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, (tj.: 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

 1. Sposób kwalifikacji:
 • GOPS w Bojszowach wydaje osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej pod warunkiem uzyskania zgody tych osób.

Przy dokonywaniu kwalifikacji brany jest pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata

2014-2020.

 • GOPS w Bojszowach przyjmuje oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej.

 

 • GOPS w Bojszowach może również kwalifikować osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego oświadczenia.

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach w formie paczek żywnościowych w terminach ustalonych wcześniej z pracownikiem wydającym żywność.

 

 1. Paczka żywnościowa składa się z co najmniej trzech artykułów spożywczych
  z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu. Zestaw artykułów spożywczych dla Podprogramu 2018 obejmuje:
 • groszek z marchewką 3,6 kg,
 • fasola biała 3,6 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,6 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe 1,8 kg,
 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,
 • ryż biały 3 kg,
 • kasza gryczana 1,5 kg,
 • herbatniki maślane 0,8 kg,
 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 • gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg,
 • szynka drobiowa 3 kg,
 • szyna wieprzowa mielona 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 • cukier biały 4 kg,
 • olej rzepakowy 4 l,
 • miód wielokwiatowy 0,4 l,
 • kabanosy wieprzowe 0,36 kg.
 1. W uzasadnionych sytuacjach (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe) istnieje możliwość zamiany artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych.
 2. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin.
 3. Żywność dla osób potrzebujących w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

 

ZASADY REALIZACJI  DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH:

Działania towarzyszące na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej realizowane będą w miejscu wyznaczonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach na terenie Gminy Bojszowy.

Cele działań towarzyszących, to m.in.:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności:

– zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

– grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):

–  pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

– wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

–  warsztaty kulinarne dla rożnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące rożne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

– warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

– programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

– warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z GOPS w Bojszowach do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach PO PŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać.

Konieczna jest współpraca z GOPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z PO PŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych w województwie śląskim, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu realizacji dystrybucji żywności do:

CARITAS Archidiecezji Katowickiej z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 20

albo do Instytucji Zarządzającej

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

plakat popż