Centrum Usług Społecznych w Bojszowach informuje, iż od 1 września do 15 września 2023 roku w siedzibie CUS w Świerczyńcu przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024.

Stypendium szkolne przysługuje :

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
    o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Uczniowie i słuchacze szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego mogą złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego do dnia 15 lutego danego roku szkolnego. Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych mogą złożyć wniosek
o przyznanie stypendium szkolnego do dnia 15 października 2023r.

Kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł  na członka rodziny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 328 93 05.