Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach informuje o kontynuacji realizacji projektu systemowego w latach 2014 – 2015 pn. „Mała Gmina Dużo Może” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy ramowej zawartej pomiędzy Samorządem
Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej, a Gminą Bojszowy – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojszowach.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Na realizację zadań w ramach projektu przewidziana została kwota 131 990,00zł.
Celem projektu jest wzrost spójności społecznej w Gminie Bojszowy poprzez:

– przygotowanie do wejścia na rynek pracy
– podniesienie kwalifikacji zawodowych
– podniesienie kompetencji społecznych

Projekt skierowany jest do 16 osób zamieszkujących na terenie Gminy Bojszowy (8 osób w 2014 roku oraz 8 osób w 2015 roku).

Projekt adresowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

– zamieszkiwanie na terenie Gminy Bojszowy
– korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej przez osobę ubiegającą się lub
członka jej rodziny w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej (w formie
pieniężnej lub/i niepieniężnej)
– zagrożenie wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
– wiek – projekt przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 15 r.ż. i nie rozpoczęły 26 r.ż. w dniu przystąpienia do Projektu
– pobieranie edukacji
– zaangażowanie i chęć udziału w projekcie, ukończenia wszystkich zaplanowanych
działań oraz odpowiedzialność z tym związana
– niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i Priorytetach, w okresie realizacji projektu systemowego.

W ramach projektu odbędą się następujące działania:
– doradztwo zawodowe
– trening wizażu i stylizacji
– trening rozładowania emocji -paintball
– trening savoir-vivre
– warsztaty edukacyjne z psychologiem
– kursy/szkolenia zawodowe
– specjalistyczne poradnictwo podczas tygodniowego wyjazdu na Mazury/w Beskidy


Zapewniony zostanie również:
– catering oraz transport na zajęcia grupowe
– opiekę nad dziećmi podczas zajęć

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY