Świetlica dla Osób Niepełnosprawnych w swej bieżącej działalności realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej udzielając wsparcia społecznego osobom niepełnosprawnym, z zaburzeniami psychicznymi, mającymi trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integracje społeczną.

 

 

W ramach swojej działalności świetlica realizuje min. działania na rzecz:

rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego,

przygotowania do życia w środowisku społecznym,

kształtowania umiejętności spędzania wolnego czasu,

kształtowania właściwych zachowań i postaw w stosunkach interpersonalnych w codziennym życiu,

rozwoju zainteresowań i uzdolnień,

wspierania w trudnych sytuacjach życiowych.