KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

Bycie wolontariuszem to bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzy rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. Wolontariuszem może być każdy, kto chce na tej zasadzie działać i jest świadomy oczekiwań stawianych wobec jego osoby przez odbiorców jego aktywności społecznej. Najważniejsze jest odpowiednie dostosowanie wiedzy, umiejętności oraz możliwości fizycznych i społecznych wolontariusza do potrzeb organizacji.

DLA KOGO MOGĄ PRACOWAĆ WOLONTARIUSZE?

Wolontariusze mogą pracować dla instytucji nieprowadzących działalności komercyjnej: organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje), urzędów administracji publicznej (np. urzędy gminy, miast, wojewódzkie, pracy, starostwa) oraz tzw. Jednostek organizacyjnych podległych administracji publicznej (np. publiczne szkoły, szpitale, ośrodki pomocy społecznej).

ADRESY DUŻYCH ORGANIZACJI WOLONTARIACKICH:

 • Caritas Polska, skwer Kardynała Wyszyńskiego 6, Warszawa, tel. (0-22) 530 48 03, e-mail: caritaspolska@caritas.pl, www.caritas.pl
 • Polski Czerwony Krzyż, Biuro Zarządu Głównego, ul. Mokotowska 14, Warszawa, tel. (0-22) 326 12 86, e-mail: info@pck.org.pl, www.pck.org.pl
 • Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna 5, lok. 3, Warszawa, tel. (0-22) 828 88 82, e-mail: pah@pah.org.pl, www.pah.org.pl
 • Sieć Centrów Wolontariatu, www.wolontariat.org.pl
 • UNICEF, www.unicef.pl
 • Pełna lista organizacji: www.bazy.ngo.pl

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

Decydując się na bycie wolontariuszem warto znać swoje prawa i obowiązki, które wynikają z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Jeśli czas pracy wolontariusza nie przekracza 30 dni, to wystarczy porozumienie ustne (natomiast na prośbę wolontariusza porozumienie może być zawarte na piśmie), natomiast, jeśli przekracza 30 dni, to dana organizacja/instytucja musi zawrzeć z wolontariuszem porozumienie na piśmie, które powinno zawierać zakres naszych obowiązków, okres trwania porozumienia, możliwość jego rozwiązania.
 • Liczą się dni kalendarzowe, niezależnie od tego ile razy w miesiącu świadczymy pomoc.
 • Świadczenie wolontariusza nie jest stosunkiem pracy, tylko stosunkiem cywilno- prawnym, dlatego w ustawie jest mowa o świadczeniu wolontariusza, a nie o pracy.
 • Wolontariusz, na własną prośbę, może otrzymać zaświadczenie o wykonywaniu świadczenia oraz opinię o swojej pracy.
 • Organizacja/instytucja, w której pracuje wolontariusz powinna poinformować go o zasadach bezpiecznego wykonywania świadczenia oraz zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 • Organizacja/instytucja może pokrywać koszty delegacji służbowych i diet. Jednak wolontariusz może na piśmie zwolnić organizację z całości lub części tych świadczeń.
 • Organizacja/instytucja może także pokrywać inne koszty związane z wykonywaniem świadczenia oraz koszty szkolenia.
 • Podmiot na, rzecz którego wolontariusz świadczy pomoc może, ale nie musi, objąć go ubezpieczeniem zdrowotnym. Jest to wyłącznie dobra wola organizacji i jeśli nie ma ona odpowiednich środków, nic jej do tego nie obliguje.
 • Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy pracy. Ma on takie same prawa w tym zakresie jak pracownik etatowy. Warto pamiętać, że w przypadku, jeśli świadczy on pomoc do 30 dni, organizacja musi wykupić dla niego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Natomiast, jeśli zawarł porozumienie na okres powyżej 30 dni, koszty ubezpieczenia przejmuje na siebie państwo. Dlatego ważne jest, aby porozumienie, o którym mowa, zostało zgodnie z ustawą zawarte na piśmie.
 • Organizacja powinna poinformować wolontariusza, jakie są jego prawa i obowiązki zgodnie z ustawą o wolontariacie.

Poza ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kwestie dotyczące wolontariatu regulują następujące akty prawne:

 • ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 Nr 64, poz. 414 ze zm.);
 • ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991roku (Dz.U. Nr 91, poz.408);
 • rozporządzenie MPiPS z dnia 13 stycznia 1999 roku w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej;
 • rozporządzenie MPiPS ministra pracy i polityki społecznej z dnia 1 września 2002 w sprawie zasad, na których wolontariusze mogą podjąć pracę w placówkach opiekuńczo – wychowawczych udzielających pomocy dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym rodziców (Dz.U. nr 80, poz. 900); rozporządzenie MPIPS z dnia 30 czerwca 2000r w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej;
 • rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie szczególnych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym w publicznych poradniach specjalistycznych (Dz.U. z 2003r. Nr 5, poz. 46).

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Coraz częściej na rzecz innych zachęcają swoich pracowników same firmy. Zainteresowani pracownicy po godzinach pracy zostają wolontariuszami. Zyskują na tym wszyscy – firmy, które dbają o swój wizerunek i organizacje, które zyskują nowych świetnie wyszkolonych wolontariuszy.
Coraz popularniejszym, także w Polsce, zjawiskiem jest matching fund – na życzenie pracowników część ich pensji zasila konto dowolnej organizacji charytatywnej, drugie tyle opłaca już sama firma.

DLACZEGO WARTO BYĆ WOLONTARIUSZEM?
Powodów jest wiele, a wolontariat stwarza każdemu szansę na rozwój własnej osobowości. Oto kilka z nich.

Wolontariat pozwala na:

 • rozwijanie posiadanych umiejętności ,
 • odkrywanie nowych talentów,
 • nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni,
 • odkrywanie poczucia sensu pomagania innym,
 • uzyskanie poczucia satysfakcji,
 • pojawienie się w cv ważnej pozycji: byłem/am wolontariuszem /ką,
 • ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu.

Wolontariat jest także ważny ponieważ:

 • uczy wrażliwości na drugiego człowieka,
 • pomaga przetrwać okres bezrobocia,
 • jest dobrym przygotowaniem do przyszłej pracy ,
 • daje możliwość oderwania się od monotonii codziennego życia.

WOLONTARIAT W INTERNECIE
http://www.1praca.gov.pl/wolontariat.php
Informacje o wolontariacie: organizacje związane z wolontariatem, regulacje prawne, organizacje rekrutujące wolontariuszy zagranicę, centra Wolontariatu Dział Wolontariat w Serwisie Informacyjnym Programu Rządowego „Pierwsza Praca”

http://www.wolontariat.org.pl
Strona w całości poświęcona zagadnieniom związanym z wolontariatem, zawiera następujące działy: historia, podstawowe pojęcia, oferty pracy dla wolontariuszy, prawo, publikacje, wolontariat w liczbach, realizowane programy, centra regionalne. Strona prowadzona jest przez Mariusza Firleja

http://www.wolontariat.abc.pl
Strona w całości poświęcona zagadnieniom związanym z wolontariatem, zawiera następujące działy: wiedza, praca, pomoc, akcje, baza, FAQ, linki, a także informacje na temat wolontariatu studenckiego, programu „Młodzież” oraz spis publikacji o wolontariacie. Strona prowadzona jest przez Magdalenę Annę Drewka.

http://bazy.klon.org.pl/md_cis_klient.asp?id=7554
Strona zawiera działy: dane ogólne, opis działań, komu udzielana jest pomoc, pola i formy działań, grantodawcy, Baza Dobrych Pomysłów Europejskich, wycinki prasowe dotyczące organizacji, oferty pracy dla wolontariuszy, współpraca z zagranicą. Strona wchodzi w skład baz witryny www.ngo.pl, zainicjowanej ramach programu Towarzystwo Wzajemnej Informacji – jako wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Stowarzyszenia Klon/Jawor gromadzącej informacje o polskich i zagranicznych organizacjach pozarządowych

http://www.unic.un.org.pl/wolontariat/
Materiały dotyczące wolontariatu: Międzynarodowy Rok Wolontariatu 2001 – Dialog rządowy oraz Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – Zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu. Dział w serwisie UNIC Warsaw.

http://airene.pl/index.php?option=content&task=view&id=4&Itemid=26
Informacje na temat wolontariatu, statusu wolontariusza oraz Program Młodzież. Dział serwisu airene.pl.

http://portal.engo.pl/files/badania.ngo.pl/public/wolontariat2002/wolontariat_2002.pdf
Dokument w formacie pdf. Raport z badań 2002

http://www.mojaafryka.org.pl/1323.dhtml
Informacje o wolontariacie działającym na rzecz Fundacji oraz o projektach: hospicjum dla dzieci, projekt Kitwe , kampania społeczna lato 2003. Dział serwisu Fundacja Moja Afryka

Osoby zainteresowane odbywaniem wolontariatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach prosimy o kontakt osobisty:

GOPS w Bojszowach
ul. Sierpowa 38
43-220 Świerczyniec
pokój nr 4
Serdecznie zapraszamy !