Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  4/ 2020 z dnia 21.12.2020 r.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy

Odbiorca usług – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach

Tel. (32) 328 93 05

faks (32) 328 93 20

Adres e-mail: kontakt@gops.bojszowy.pl

II. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ”Prawo zamówień publicznych” (t. j. Dz.U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym, którego przedmiotem jest:

Świadczenie usług tymczasowego schronienia dla 2 osób bezdomnych oraz potrzebujących (łącznie kobiet i mężczyzn) w postaci schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni lub ogrzewalni.

1. Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej lub potrzebującej w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni lub ogrzewalni odbywa się na podstawie skierowania i indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach. Decyzje zawierać będą m. in. : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usługi ze wskazaniem szczegółowego zakresu, okres trwania usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie świadczenia usługi w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

2. Podmiot składający ofertę na schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi zobowiązany jest do zapewnienia usług oraz standardu obiektu określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896), prowadzenia pracy socjalnej, w tym motywowania osób bezdomnych do podjęcia zatrudnienia oraz podjęcia terapii odwykowej i samopomocy, zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej, współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojszowach w zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów socjalnych, pisemnego informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki skierowanej osoby – z podaniem przyczyny, w terminie 4 dni od dnia zdarzenia.

3. Podmiot składający ofertę na świadczenie usługi noclegowni, zobowiązany jest do zapewnienia następującego zakresu usług: – czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

4. Podmiot składający ofertę na świadczenie usługi ogrzewalni, zobowiązany jest do zapewnienia następującego zakresu usług: – tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące.

5. Liczba osób wymagających schronienia ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bojszowy, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia w trakcie realizowania umowy.

6. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca, z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia.

7.1. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie, po wykonaniu usługi – w terminie 14 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury/rachunku do GOPS.

7.2. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/rachunku z imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia ;

7.3. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

9.Termin realizacji zamówienia: od 04.01.2021r. do 31.12.2021r.

10. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

– wymagania niezbędne : w postępowaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym    i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego .

10.1. Warunki i zakres realizacji :

  1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia,
  2. Stawkę dzienną należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr1),
  3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

10.2. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w treści umowy (załącznik nr 3).

III KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Cena – za pobyt jednej osoby za 1 dzień.

Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najniższą ceną od osoby za 1 dzień pobytu.

1.Sposób przygotowania oferty :

– wypełniony formularz ofertowy wg złącznika nr. 1 – wzór oferty.

2.Wymagane dokumenty :

– odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) lub inny dokument stanowiący  podstawę działalności podmiotu (m. in. wydruk z CEIDG);

– dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego, wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej ,

– dokument zawierający upoważnienie do reprezentowania podmiotu w zakresie złożenia oferty oraz zawarcia w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminą Bojszowy – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym  podstawę działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do ich reprezentowania.

3. Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty można składać w następujący sposób :

a) drogą elektroniczną na adres e‐ mail : kontakt@gops.bojszowy.pl

b) drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach ul. Sierpowa 38 ,43-220 Świerczyniec  z dopiskiemŚwiadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych oraz potrzebujących w postaci schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni lub ogrzewalni”.

Oferty należy składać do 31.12.2020r. do godz. 13.00.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w termie 14 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej zamawiającego.

Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

4.Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Imię i Nazwisko : Amelia Tatoj

Tel. 32  328 93 05; e‐mail: kontakt@gops.bojszowy.pl

Załączniki :

1. Załącznik nr 1

2. Załącznik nr 2

3. Załącznik nr 3

4. Załącznik nr 4

5. Załącznik nr 5