ORGANIZATOR: Centrum Usług Społecznych w Bojszowach 

CEL: celem konkursu jest promocja Gminy Bojszowy,  instytucji w gminie, zachęcanie do kreatywnych i twórczych działań, zwłaszcza na niwie lokalnej,  ekologia- spacery, piękno natury. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Bojszowy, dla amatorów jak i profesjonalistów. 
 2. ZADANIE: wykonanie ZDJĘĆ – odnoszących się do tematyki konkursu. 
 3. Maksymalna ilość zdjęć od jednego autora: trzy fotografie. 
 4. Zdjęcia wykonane aparatem, przesłane w formie cyfrowej – pod adres:

kontakt@cus.bojszowy.pl

 

 1. Zdjęcia: widoki, miejsca, architektura.
 2. Temat zdjęć: GMINA BOJSZOWY. 
 3. Do każdego  zdjęcia – informacja o nazwie sfotografowanego miejsca.  
 4. Format: jpg, tiff,pdf,  rozdzielczość 300 dpi. 
 5. Zdjęcia: prace własne. 
 6. Do zdjęć prosimy dołączyć uzupełniony formularz i deklarację.
 7. Termin wysyłania zdjęć: do 29 października.
 8. Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez Komisję Konkursową, wybraną przez Organizatora.
 9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na funpage organizatora. 
 10. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o wynikach konkursu oraz terminie rozdania NAGRÓD. 
 11. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu informacji osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia. 
 12. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-promocyjnych. Uczestnik zobligowany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną, zawartą w dokumencie i dostarczenia formularza zgłoszeń i deklaracji.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu
 14. Prace przechodzą na własność Organizatora.    

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję iż: – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie  danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej   w skrócie  „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018r. Poz. 954 ). 

 1. Administrator danych. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH,  ul. Sierpowa 38,  43-220 Świerczyniec,  które reprezentuje Dyrektor.  Adres mailowy :kontakt@cus.bojszowy.pl

 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez CUS w związku z realizacją zadań  własnych Gminy Bojszowy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych. 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów  uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz  podmiotów współpracujących z CUS. 

 1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem na rzecz  Organizatora nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z  wizerunkiem uczestników, ich prac bez konieczności każdorazowego ich  zatwierdzania. Publikacja związana jest z promocją wydarzenia, placówki oraz  regulaminem przyznawania nagród / gazeta, strona www, media społecznościowe/.  
 2. Okres przechowywania danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym  do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym  przepisami prawa.Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być  przechowywane jedynie w celach archiwalnych, chyba że przepisy szczególne  stanowią inaczej. W zakresie wizerunku, dane będą przetwarzana do momentu ewentualnego  wycofania zgody. 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania  od administratora: 
 2. dostępu do treści swoich danych osobowych, 
 3. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
 4. usunięcia swoich danych osobowych, 
 5. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
 6. przenoszenia swoich danych osobowych, 

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania Pani/Pana danych. 

 1. Prawo do cofnięcia zgody. 

W zakresie przetwarzania danych osobowych, których podstawą prawną jest  wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych  (wizerunek), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody  nie ma wpływu na przetwarzanie danych Twoich osobowych do momentu jej  wycofania. 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza  przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony  Danych Osobowych. 

 

FORMULARZ

można wkleić treść formularza w maila, a wysłanie jest zgodą na warunki opisane w regulaminie 

Karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego: BOJSZOWY W JESIENNYM OBIEKTYWIE

1.Nazwisko:……………………………………………………………..

2.Imię (imiona):……………………………………………………….

 1. Wiek:………………………………………………………………….
 2. Telefon kontaktowy:……………………………………………..
 3. Adres e-mail: ………………………………………………………………………………
 4. Ilość zdjęć wraz z opisem- sfotografowane miejsce: ………………..……………………………………………

fot.1……………………………………………………….…………………………………………………………………………………

fot.2…………………………………………………………………………………………………………….……………………………

fot.3……………………………………………………………………………………………………………….…………………………

DEKLARACJA

 1. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu fotograficznego. 2. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a dostarczone prace wykonałem/am osobiście i nie naruszają praw autorskich innych osób. 3. Oświadczam, że posiadam zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach. 4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swoich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). 5. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest w rozumieniu tej samej ustawy Organizator. 6. Oświadczam, że przekazując prace konkursowe przekazuję jednocześnie organizatorowi bez odrębnej płatności autorskie prawa majątkowe na ich bezterminowe wykorzystanie w materiałach reklamowych i promocyjnych (video, wydruki oraz Internet), jak również udzielam Organizatorowi prawa na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

podpis: ………………………………………………………

https://cus.bojszowy.pl/wp-content/uploads/2022/10/konkurs-fotograficzny.pdf