Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach informuje mieszkańców Gminy Bojszowy, iż od 1 września do 15 września 2021 roku w siedzibie Ośrodka w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38, przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Stypendium szkolne przysługuje :

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
    o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych mogą złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego do dnia 15 października 2021r.

Kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł  na członka rodziny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 328 93 05.