Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach informuje, iż  można składać  wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  i  o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy 2021/2022.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł na osobę w rodzinie (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom  uprawnionym do alimentów).

Natomiast w przypadku ustalania prawa do zasiłku rodzinnego kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 674,00 zł lub 764,00 zł (w przypadku gdy członkiem rodziny jest  dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).
Kwotę kryterium dochodowego określa § 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481).

Druki wniosków i załączników dostępne są w siedzibie GOPS w Bojszowach lub do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019